§1 Navn og hjemsted

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§2 Formål

Erhvervsrådets formål er:

 • At samordne erhvervslivets interesser i kommunen,
 • At virke for samarbejde erhvervsvirksomhederne imellem,
 • At styrke samarbejdet imellem de lokale erhvervsorganisationer, byrådet og den kommunale administration,
 • At skabe ideer og tage initiativer med henblik på erhvervsudvikling i kommunen,
 • At arbejde for sammenhængen mellem lokale, regionale samt andre relevante erhvervsstrategier.
 • At medvirke til at sikre den bedst mulige erhvervsservice til virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune
§3 Medlemskreds

Erhvervsrådets medlemskreds kan være:

Faaborg-Midtfyn Kommune, enkeltpersoner, virksomheder, foreninger, organisationer.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til førstkommende 1. januar.

I det omfang og så længe Erhvervsrådet har aftale som beskrevet i § 4 afsnit 2 med en eller flere erhvervsforeninger i kommunen jfr. § 5 afsnit 1 har medlemmer i disse foreninger automatisk medlemskab af Erhvervsrådet med de i nærværende vedtægter anførte rettigheder og forpligtelser med den undtagelse, at kontingentet erlægges gennem den i § 4 anførte aftale

Der føres et medlemskartotek.

§4 Økonomi
 1. Erhvervsrådets midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, samt bidrag fra organisationer/foreninger m.v. Fastsættelse af kontingent for det kommende år finder sted på generalforsamling.
 2. Erhvervsrådet kan indgå aftale med lokale erhvervsforeninger, jfr. § 5 afsnit 1, hvorefter der indbetales medlemskontingenter af foreningerne til Erhvervsrådet.
§5 Ledelse

1. Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der sammensættes således:

 • Erhvervsforeningerne, for nuværende Broby, udpeger hver ét medlem.
 • FH Sydfyn udpeger 1 medlem samt 1 suppleant for denne.
 • Borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune er født medlem.
 • Formanden for det kommunale udvalg, hvor ansvaret for byggesagsbehandlingen ligger, er født medlem.
 • Øvrige medlemmer vælges blandt erhvervsrådsmedlemmer på generalforsamlingen. Antal generalforsamlings valgte medlemmer kan ændres jfr. stk. 2.
 • Der vælges én suppleant for de generalforsamlingsvalgte medlemmer.
 • Kommunaldirektøren, Chefen for Plan og Kultur samt Afdelingslederen for Erhverv og Turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøder.
 • Faaborg-Midtfyn kommunes erhvervskonsulent deltager uden stemmeret.
 • Valgperioden for de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er 2 år

2. Måtte Erhvervsforeningen i Broby ophøre sin virksomhed, bortfalder retten til at udpege et bestyrelsesmedlem. Den ledige bestyrelsespost besættes herefter ved valg på generalforsamlingen, idet antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer forøges med antal ledigblevne bestyrelsesposter.

3. Det bør sikres, at de på generalforsamlingen opstillede kandidater repræsenterer et bredt geografisk udsnit af kommunen.

4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer.

5. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

§6 Afholdelse af møder/medlemsinformation

Bestyrelsen afholder minimum 6 møder om året, eller mødes hvis et medlem af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden. Der optages referat over møderne.

Der udsendes relevant information til medlemmer, presse og andre samarbejdspartnere.

Dagsorden fremsendes minimum syv dage før mødet.

§7 Generalforsamling

Inden 1. april hvert år afholdes ordinær generalforsamling.

Adgang til generalforsamlingen har kun den i § 3 nævnte medlemskreds. Medlemmerne indkaldes med mindst 1 mdr. varsel via brev eller elektronisk via e-mail. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde med samme varsel som for ordinær generalforsamling. Generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger, såfremt det af bestyrelsen vurderes at være nødvendigt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning om Erhvervsrådets virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af budgetforslag og handlingsplan for det kommende regnskabsår – herunder kontingentfastsættelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Oplysning om de til bestyrelsen udpegede medlemmer.
 7. Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant for disse.
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt.

Hvert medlem i Erhvervsrådet har én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, idet den befuldmægtigede dog selv skal være medlem af Erhvervsrådet, og ingen kan stemme for mere end 1 medlem i henhold til fuldmagt.

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse af ændringsforslag.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være formanden for bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af de tilsluttede medlemmer har fremsat skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

§8 Regnskabsår

Erhvervsrådets regnskabsår er kalenderåret. Erhvervsrådets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen

valgt revisor.

§9 Ansættelse af personale

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personale til udførelse af det daglige arbejde.

§ 10 Hæftelse

Ingen af foreningens medlemmer eller foreningens bestyrelse hæfter personligt for Erhvervsrådets forpligtigelser.

§11 Tegningsregel

Erhvervsrådet tegnes af formanden, og i dennes forfald af næstformanden, i forening med 1 medlem af bestyrelsen. I tilfælde af køb, salg, lånoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte Erhvervsrådets ejendele.

§12 Udvalg

Erhvervsrådets bestyrelse kan, når det anses for nødvendigt, nedsætte arbejdsudvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og/eller medlemmer af Erhvervsrådet. De enkelte udvalg vælger selv deres formand og fører forhandlingsprotokol over deres arbejde. Efter hvert møde sendes referat til Erhvervsrådets formand.

§13 Opløsning

Til Erhvervsrådets opløsning kræves godkendelse af 2 generalforsamlinger, der skal afholde med 4 ugers mellemrum. Ved første generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse af opløsning. Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af Erhvervsrådets opløsning skal formuen bruges iht. formålet § 2.

Således vedtaget på en stiftende generalforsamling den 12. december 2006

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2010

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 20. marts 2012

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 19. marts 2013

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 18. marts 2014

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 19. marts 2015

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 17. juni 2021

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.